Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. Adatkezelő

 

Az internetes oldalt (a továbbiakban: Weboldal) a ProfiKomp® Környezettechnika Zrt. (2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7; cégjegyzékszáma: 13-10-041077; képviseli: dr. Aleksza László vezérigazgató; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti és szolgáltatja. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye: az Adatkezelő és az Adatkezelő munkatársai.

 

2. Hatály

 

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik valamennyi, az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal (http://www.profikomp.hu). Az Adatkezelő a Weboldalról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti. A Weboldal használatának feltétele, hogy Ön (a továbbiakban: Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Adatvédelmi nyilatkozat teljes tartalmát. A Weboldalon történő belépéssel a Felhasználó elismeri, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A Felhasználó a Weboldalt az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon látogathatja. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a ProfiKomp® Környezettechnika Zrt. „2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7." címre, vagy az info@profikomp.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

 

3. Általános adatvédelmi rendelkezések

 

Az Adatkezelő a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait jelen Nyilatkozat alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adat­védelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is.

 

A Weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulását, mely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben a Felhasználónak a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán alapul. Az Adatkezelő a Felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás célból veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az érintett Felhasználó a személyes adatainak törlését, módosítását írásban postai úton a 2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7. címen, elektronikusan az info@profikomp.hu címen kezdeményezheti.

 

4. Felhasználók köre

 

A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások). A Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó is jelen Nyilatkozat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi és/vagy az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja. A jelen Nyilatkozat alapján regisztrált Felhasználó az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat megadta és a jelen Nyilatkozat 5. pontjában foglalt rendelkezések megvalósultak, továbbá a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadta el a Nyilatkozatban foglaltakat.

 

5. Felhasználó nyilatkozata

 

A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy a jelen Nyilatkozatot elolvasta, annak tartalmát teljes körűen megismerte, és az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Nyilatkozatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően.

 

A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.

 

6. Adatkezelés célja

 

A Weboldal látogatása során rögzített személyes adatok Adatkezelő általi kezelésének célja a Weboldal teljes körű használata, a szolgáltatások nyújtására, megrendelések teljesítésre irányuló szerződés létrehozása, módosítása és teljesítése. Az adatkezelés elsődleges célja, Weboldalon ingyenesen letölthető, az Adatkezelő által 10 éve megjelentetett Biohulladék Magazin című szaklap archív lapszámait olvasó Felhasználók megismerése.

 

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel: vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, megrendelések intézése, szolgáltatások teljesítése.

 

A Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap-látogatottsági adatok számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek, azokat azonban az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

 

7. Kezelt személyes adatok köre

 

a)     Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév,

b)     Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe,

c)      Felhasználó lakcíme, postacíme,

d)     Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (például foglalkozás, beosztás, érdeklődés) és egyéb adat,

e)      Regisztráció/ időpontja, Regisztráció/megrendelés IP címe

f)        Megrendelés esetén: szállítási cím, szállítási név

 

8. Adatkezelés jogalapja

 

A Weboldal használata a Weboldal látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A Regisztráció, valamint a termékek megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást a Felhasználók a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg adják meg. A Weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes (Infotv. 5. § (1 bekezdése). Az Adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján személyes adat kezelhető akkor is, ha a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a)     az Adatkezelő vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b)     az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

9. Adatkezelés módja

 

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Nyilatkozat 6. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Nyilatkozat 10. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó a jelen Nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, és az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes és az a tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

 

10. Adatkezelés időtartama

 

Az adatokat az Adatkezelő addig tárolja, amíg az egyes szolgáltatásokhoz a Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a szolgáltatást igénybe veszi. Az adatok törlésének határideje a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek a Felhasználóval szembeni polgári jogi igénye.

 

Kivételt képez a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján fennálló Adatkezelői kötelezettség, azaz a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

11. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a Felhasználók magánszférájának védelmét.

 

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében, megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a Felhasználókhoz rendelhetők.

 

Az Adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

 

A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Weboldalon elérhető, regisztrációhoz kötött szolgáltatások esetén az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.

 

A Felhasználó köteles a Regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az Adatkezelőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.

 

A Weboldalon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. Az Adatkezelő nem felelős más honlapok titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra vonatkozik. Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

 

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és az Adatkezelő által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

 

A Felhasználó megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos az Adatkezelő számára. Az Adatkezelő az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja az Adatkezelőhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Adatkezelő - az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

 

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Adatkezelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. Az Adatkezelő ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

12. Adattovábbítás

 

A Felhasználó a jelen Nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, a kézbesítést, az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. Ezek a személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

 

13. Anonim felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezés

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Weboldal jelenleg nem használ cookie-kat.

 

14. Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek

 

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél:

a)     tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b)     személyes adatainak helyesbítését, valamint

c)      személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Adatkezelő a személyes adatot töröli, ha a kezelése jogellenes; a Felhasználó kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

15. Jogorvoslat

 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)     a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)     a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)      törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

16. Bírósági jogérvényesítés

 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság a Felhasználó pernyertessége érdekében beavatkozhat. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.

 

17. Módosítás

 

Az Adatkezelő a jelen Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja. E módosítások a Weboldalon való közzététellel hatályosuknak, melyet Felhasználó a Weboldal megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Amennyiben a Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@profikomp.hu e-mail címen.